Критерии

Критерии и документи за прием на потребители в Дневен център и Защитено жилище

Критерии за подбор на потребителите:

 1. Наличие на хронично психично разстройство /психоза/
 2. Възраст от 18 до 65 години
 3. Липса на алкохолна и друга наркотична зависимост
 4. Липса на интелектуално недоразвитие или деменция
 5. Ниска степен на способност за полагане на лична грижа
 6. Затруднения в комуникацията с околните
 7. Изразена социална изолация
 8. Запазени умения за усвояване на определени трудови навици

Изключващи критерии за приемане в Дневния център и Защитеното жилище:

 • неустановена самоличност /липса на документи за самоличност/;
 • произнесена присъда или провеждани в момента следствени действия /досъдебно производство/;
 • съдебно решение за задължително или принудително лечение;
 • тежък психотичен пристъп /обостряне на основното психично заболяване/, който налага болничен престой;
 • животозастрашаващо соматично заболяване налагащо интензивно лечение и хоспитализация в лечебно заведение /МБАЛ/;
 • агресивно или деструктивно поведение /към себе си или околните/;
 • злоупотреба с алкохол или наркотици.

Документи необходими за ползване на услугите “Дневен център” и “Защитено жилище”:

 • молба-декларация до Директора на Държавна психиатрична болница-гр. Ловеч /След 01.09.2008 г. молбите се подават до Дирекция “Социално подпомагане” към Община Ловеч/;
 • копие от документ за самоличност;
 • копие от личен амбулаторен картон;
 • копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК или епикриза;
 • социална оценка изготвена от социален работник.

За лица поставени под пълно или ограничено запрещение, документите им се подават от техните настойници или попечители, което обстоятелство се удостоверява съдебен акт или документ издаден от Органа по настойничество и попечителство към съответната община.