Защитено жилище

В Защитеното жилище на Психо-социалния рехабилитационен комплекс се предлага място за живот на 8 лица, които са лекувани в Държавна психиатрична болница – Ловеч и които имат нужда от подкрепа в периода на адаптация при прехода от институция към самостоятелен начин на живот. Защитеното жилище е важен компонент от комплекса и придава стабилност на цялостния процес от грижи за потребителите. Продължителността на престоя зависи от индивидуалните възможности и нужди на потребителя на услугата, но не повече от 24 месеца.

Защитеното жилище се състои от 4 спални помещения, дневна, кухненски бокс, санитарни помещения /бани и тоалетни/ с обща площ 280 кв.м. Сградата е ремонтирана и оборудвана със средства отпуснати по Програма ФАР.

Функциите на Защитеното жилище са:

– административна – включва управление на защитеното жилище, водене на документация, водене на екипни срещи, координация и връзки с другите институции;

– обучаваща – включва обучение за самостоятелно справяне с ежедневните нужди;

– интеграционна – осигуряване на пространство за контакти с хора от общността за пълноценно оползотворяване на свободното време;

– подкрепа на лицата ползващи услугата “защитено жилище” в прехода към самостоятелен живот;

– консултативна – включваща психиатрично, психологично и социално консултиране.

Целта на Защитеното жилище е да улесни потребителите на услугата при справяне с присъщите им социални роли и предизвикателствата на болестта. Чрез комплекс от програми за психосоциална рехабилитация се постига:

– стабилизиране на общото психическо и физическо състояние на потребителите;

– повишаване на самочувствието;

– формиране на умения за управление на собствения бюджет;

– формиране на умения за самостоятелно справяне с ежедневните нужди;

– формиране на умения за пълноценна комуникация с околните и създаване на добри съседски отношения.

При работа със семействата на потребителите от екипа на защитеното жилище се постига подобряване на семейния климат, подобряване на грижите за психично болни от страна на семейството, разпознаване на симптомите на болестта и формиране на стратегии за справяне в кризисни ситуации.

Процедурата за ползване на услугата включва:

– подаване на молба-декларация до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” към Община Ловеч;

– изготвяне на социален доклад, който се разглежда от комисията по настаняване;

– издава се настанителна заповед и се подписва договор между потребителя и доставчика на социалната услуга;

– след 01.09.2008 г. за ползване на услугата се заплаща определена такса, съобразно нормативните документи.