Държавна психиатрична болница – Ловеч

“Животът не е прав и светъл коридор, а заплетен лабиринт от проходи сред които трябва да откриваме своя верен път, дори когато се чувстваме объркани и изгубени.”

Арчибалт Кронин

Държавна психиатрична болница – Ловеч

Държавна психиатрична болница – Ловеч  е една от най-старите психиатрични болници в страната със 127-годишна история. Нейното създаване е свързано с откриването през м. ноември 1894 г. на психиатрично отделение към Ловешката държавна болница. Изграждането на болницата като институция, създадена да обслужва населението на Ловеч, много скоро поема болните от цяла Северна България. През 1954 г. отделението за психиатрична помощ се трансформира в Окръжна психо-неврологична болница.

От 2000 г. болницата функционира като лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Съществуването и разрешението за дейността й са определени от 1 януари 2000 г. с Постановление на Министерски съвет № 20/2000 г. ДПБ – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването. Собствеността на ДПБ – Ловеч е публично-държавна.

Болницата се намира в рамките на гр. Ловеч, непосредствено до Многопрофилната болница за активно лечение, в близост до автогарата и ж.п. гарата на града. Има удобен междуградски транспорт с градовете Плевен, Троян, Тетевен, Луковит и София.

В Държавна психиатрична болница гр. Ловеч са разкрити  245 легла, от които 240 стационарни и 5 места за дневен стационар. Числеността на персонала е 154 човека.

Лечебното заведение разполага с необходимия брой транспортни средства – линейки и микробуси. Отоплението е локално със собствена котелна централа на природен газ.

Към настоящия момент в ДПБ – Ловеч съществуват следните функционално обособени структурни блока:

 1. Консултативно-диагностичен блок – с приемни кабинети, психологичен кабинет, вътрешен кабинет, стоматологичен кабинет, лаборатория и физиотерапия
 2. Стационарен блок с шест отделения
 3. Болнична аптека
 4. Административно-стопански блок

Основни функции на лечебното заведение:

 • Диагностициране и лечение на психично болни;
 • Психосоциална рехабилитация;
 • Профилактика и промоция на психично здраве
 • Грижи за психично болни
 • Издирване и периодично наблюдение на психично болни
 • Експертиза на работоспособността при психичните заболявания
 • Съдебно-психиатрични и съдебно-психологични експертизи
 • Консултативна, психиатрична и психологична помощ
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно чл. 87, от ЗЛПХМ.

В болницата се намира единственото в страната съдебно отделение за лечение на пациенти извършили обществено опасни деяния в състояние на невменяемост.

Допълнителни функции, които осъществява ДПБ – Ловеч са: експертиза на работоспособността във връзка с психичните заболявания, съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертна дейност, база за провеждане на клинични проучвания, организационно-методична помощ на общопрактикуващите лекари и психиатрите на извънболнична практика.

В болницата се извършва и голям обем експертна дейност свързана с освидетелстването на лица по граждански и наказателни дела, изпратени от Съда, Прокуратурата и органите на досъдебното производство. Експертите психиатри са доказали през годините своята изключителна компетентност, безпристрастност и професионализъм и са търсени за нуждите на правораздаването от институции в цялата страна.

ДПБ – Ловеч осъществява своята дейност съобразно Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, както и всички останали поднормативни документи.

В своята дейност персоналът се съобразява и с утвърдените класически и съвременни стандарти, правилата за добра медицинска практика, както и с правата на пациентите с психични заболявания.

Обща организация на дейностите по прием на пациенти в Държавна психиатрична болница – Ловеч:
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Епикриза /при привеждане от друго лечебно заведение/
3. Решение или Определение от съда за задължително или принудително лечение
 
Изключения могат да се допуснат за пациенти, приемани по спешност в ДПБ-Ловеч, и пациенти постъпващи на задължително или принудително лечение със съдебно решение или определение, в което са посочени данни за тяхната дсамоличност. Неизпълнението на Определение или Решение на съда подлежи на наказателна отговорност, съгласно чл. 296, ал. 1 от КТ.
При прием на пациенти в ДПБ-Ловеч, не се изисква направление от личния лекар.

Болницата е акредитирана за своята дейност със Заповед на Министъра на здравеопазването от 18.02.2006 година.

„Харта за правата на пациентите“

„Ценоразпис на мед. услуги“

От 1 март 2007 г. Държавна психиатрична болница – Ловеч започна изпълнението на Проект по Програма ФАР на ЕС “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Проектът предвижда създаването на Дневен център за 30 лица с психични увреждания, Защитено жилище за 8 психично болни лица и създаването на Обществено информационен център. Тези структури са оформени в един Психосоциален рехабилитационен комплекс, за чието изграждане са предвидени и осигурени средства в размер на 180 000 евро от Европейския съюз. Проектът се осъществява в партньорство със Сдружение “Знание” – гр. Ловеч, които предоставят свои експерти и активно помагат със своя опит при изпълнението на подобни проекти.

Персоналът, който обслужва пациентите в дневния център и защитеното жилище е общо 18 човека – управител на комплекса, психиатър, психолог, социални работници, медицински сестри, арттерапевт, трудотерапевт, рехабилитатор, счетоводител, домакин-шофьор и помощен персонал. В информационния център работят администратор и социален работник.

Хроничното боледуване поставя редица психосоциални проблеми, успешното решаване, на които изисква съгласувано взаимодействие между различни професионалисти, програми и служби.

Социалната подкрепа на психиатричните пациенти се осъществява почти изцяло от техните семейства, а това означава голямо емоционално и финансово натоварване за членовете им. Това се отразява негативно на взаимоотношенията вътре в семейството, което благоприятства рецидивите и рехоспитализацията. Настаняването в домове за хронично болни е най-неблагоприятното и нехуманно решение за самия пациент. В тези домове не съществуват рехабилитационни програми, формира се тежък синдром на институционализъм и задълбочаване на социалната дезадаптация. Липсва култура на обслужване, а целите на ресоциализацията са невалидни.

Дневните центрове осъществяват психосоциална рехабилитация и връщане на пациента в обществото, чрез три основни направления на обслужване:

– обучение в социални умения;

– разширяване на социалното участие;

– професионално развитие.

Основната технология на работа в дневните центрове е “водене на случай”. В основата на тази форма на обслужване стои индивидуалния план от грижи за всеки конкретен клиент. Целта на този подход е клиентите да получат грижи в общността, към която принадлежат, предотвратяване на кризата и подобряване на качеството на живот.

Дневният център предлага възможности да се компенсират в голяма степен негативните последици от болестта. Той организира среда, в която психично болните лица се чувстват приети и в която намират подкрепа. Той им дава възможност да осмислят и структурират свободното си време, да практикуват и усвояват различни социални умения, да научават нови неща, които са необходими за реализацията им в личен и професионален план. С програмите за психосоциална рехабилитация се осигурява баланс в грижите за потребителите с хронични инвалидизиращи психични разстройства. Чрез тях се въздейства не толкова върху симптомите на заболяването, колкото върху качеството на живот на потребителите на социалните услуги.